Reklamacije

PRAVILNIK O POSTUPANJU PO REKLAMACIJI POTROŠAČA ZA ROBU KUPLJENU PUTEM WEB SHOP-a www.profiswimshop.com

Health & Sport Preduzetnik Dejan Kostić, donosi ovaj Pravilnik i njime definiše postupak rešavanja reklamacija potrošača koji je robu kupio putem internet sajta www.profiswimshop.com a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik”, RS 62/2014).

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način postupanja i rešavanja reklamacija potrošača u slučaju nesaobraznosti prodate robe.

II REKLAMACIJA

Član 2.

Pod reklamacijom u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača i ovog Pravilnika, podrazumeva se da potrošač uoči postojanje nesaobraznosti robe sa njenim svojstvima kako je to navedeno u pripadajućoj deklaraciji i o tome obavesti prodavca. Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i sl. Potrošač ima pravo da kupljenu robu reklamira ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od dve godine od momenta prelaska rizika na potrošača (posle momenta predaje kupljene robe potrošaču), ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru (prodaja “robe sa greškom”).

III NESAOBRAZNOST ROBE

Član 3.

Nesaobraznost robe u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača i ovog Pravilnika postoji ukoliko prodata roba nema svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe, a u skladu sa njenom namenom kako je to definisano pripadajućom deklaracijom. Prodavac ne snosi odgovornost za nesaobraznost i ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale usled nepravilnog i nestručnog rukovanja robom.

Član 4.

Health & Sport Preduzetnik Dejan Kostić potvrđuje da je roba koju prodaje u svemu saobrazna sa deklaracijom kojom je svaki od proizvoda označen. Health & Sport Preduzetnik Dejan Kostić. potvrđuje da roba koju prodaje ima svojstva koja omogućavaju njenu redovnu upotrebu u skladu sa namenom kako je to označeno na deklaraciji. U slučaju sumnje, saobraznost robe se isključivo utvrđuje u odnosu na njena svojstva i njenu namenu kako je to navedeno u pripadajućoj deklaraciji.

Član 5.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Potrošač neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da prodavcu nadoknadi svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je potrošač istakao i ako utvrdi da je potrošač i pored nepostojanja neosaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od potrošača će tražiti nadoknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

IV USLOVI ZA REŠAVANJE PO REKLAMACIJI

Član 6.

Health & Sport Preduzetnik Dejan Kostić je u obavezi da sprovede postupak po podnetoj reklamaciji u skladu sa ovim Pravilnikom, ukoliko je:

 • Health & Sport Preduzetnik Dejan Kostić prodavac robe koja se reklamira odnosno da je roba kupljena preko webshopa: www.profiswimshop.com
 • Od datuma prelaska rizika na potrošača proteklo manje od dve godine
 • Potrošač priložio fiskalni račun kao jedini dokaz o kupovini

V ROK ZA REŠAVANJE PO REKLAMACIJI

Član 7.

Health & Sport Preduzetnik Dejan Kostić je u obavezi da najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju, dok je u slučaju prihvatanja reklamacije u obavezi da po reklamacionom zahtevu potrošača postupi u ugovorenom primerenom roku kako je isti definisan u samom Zahtevu za reklamaciju, a koji ne može biti duži od 15 dana od podnošenja reklamacije. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Stoga će potrošač svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora prodavca na reklamaciju, kako bi prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti potrošača smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Član 8.

Health & Sport Preduzetnik Dejan Kostić, je u obavezi da, prilikom otklanjanja nesaobraznosti na način definisan odredbama čl.52. Zakona o zaštiti potrošača te odredbe čl.7. ovog Pravilnika, postupa u skladu sa svim važećim propisima koji regulišu oblast evidentiranja prometa.

VI POSTUPAK REŠAVANJA REKLAMACIJA

Član 9.

Roba koja se šalje na reklamaciju poštom ili paketnom distribucijom mora biti propisno zapakovana. Svi proizvodi koji su na ovaj način prodavcu dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane prodavca, već će biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese potrošača. Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom. Pravo na saobraznost potrošač gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane prodavca.

Reklamacioni postupak potrošač pokreće popunjavanjem reklamacionog lista koji se preuzima OVDE. U reklamacioni list potrošač obavezno upisuje:

 • svoje ime i prezime
 • adresu, broj mobilnog telefona i e-mail adresu
 • oznaku ili šifru artikla
 • veličinu (podaci iz računa)
 • kratak opis reklamirane nesaobraznosti
 • zahtev u skladu sa čl.52. Zakona o zaštiti potrošača
 • datum prijema robe (datum prelaska rizika na potrošača)
 • cenu po kojoj je reklamirana roba kupljena
 • ugovoreni primereni rok od 10 dana za postupanje po zahtevu potrošača u slučaju opravdane reklamacije sa kojim se saglasio potrošač
 • potpis potrošača

Potpisom na reklamacionom listu, potrošač potvrđuje da su podaci uneti u zahtev tačni, a posebno podaci o adresi potrošača na koju prodavac treba da dostavi pisani odgovor na izjavljenu reklamaciju.

Potpisom na reklamacionom listu potrošač takođe potvrđuje:

 • da je saglasan da prodavac potvrdu o prijemu reklamacionog lista i svoj odgovor na izjavljenu reklamaciju može dostaviti elektronskim putem na adresu za prijem elektronske pošte navedene u reklamacionom listu
 • da je saglasan sa ugovorenim primerenim rokom za postupanje po reklamacionom zahtevu u slučaju opravdane reklamacije.

Reklamirani proizvod, zajedno sa odštampanim, popunjenim i potpisanim reklamacionim listom, potrošač šalje putem preporučene pošiljke na adresu: Health & Sport Preduzetnik Dejan Kostić, Lajoša Joa 59/6, Subotica
Kao datum od koga se računa rok za odgovor potrošaču po učinjenoj reklamaciji u skladu sa odredbom čl. 56 st. 7. Zakona o zaštiti potrošača (datum podnošenja reklamacije), uzima se datum kada Health & Sport Preduzetnik Dejan Kostić primi preporučenu pošiljku na gore navedenu adresu.
Potrošaču se elektronskim putem na adresu za prijem elektronske pošte navedene u reklamacionom listu dostavlja potvrda o prijemu dokumentacije reklamirane robe.

Reklamirana roba se prosleđuje ovlašćenoj laboratoriji za ispitivanje kvaliteta. Postojanje nesaobraznosti a posebno uzrok njenog nastanka, laboratorija utvrđujena osnovu ispitivanja koje sprovodi prema sopstvenoj ispitnoj proceduri. Nakon sprovedenog ispitivanja, laboratorija izrađuje izveštaj o ispitivanju i/ili kontrolisanju u kome navodi rezultate ispitivanja, postojanje ili nepostojanje nesaobraznosti, te uzroke koji su do nesaobraznosti doveli. Izveštaj o ispitivanju, laboratorija zajedno sa reklamiranom robom, dostavlja Health & Sport Preduzetnik Dejan Kostić, Subotica.

VII PRAVA POTROŠAČA PO OSNOVU REKLAMACIJE I POVRAĆAJ SREDSTAVA

Član 10.

Na osnovu izveštaja o ispitivanju Health & Sport Preduzetnik Dejan Kostić, Subotica donosi odluku po podnetoj reklamaciji:

Ukoliko je na osnovu izveštaja o ispitivanju i/ili kontrolisanju doneta odluka da se uvaži reklamacija, postupak je sledeći:
Potrošaču se šalje e-mail u kome se obaveštava da je reklamacija usvojena:

 1. Ukoliko se potrošač opredelio za popravku kupljenog proizvoda, potrošaču se šalje popravljeni proizvod na isti način na koji mu je prvobitno dostavljen reklamirani proizvod.
 2. Ukoliko se potrošač opredelio za zamenu reklamiranog proizvoda drugim istovetnim ili sličnim proizvodom, potrošaču se novi proizvod dostavlja nakon što potrošač dostavi popunjena i potpisana dokumenta za povraćaj robe, koja mu se dostavljaju u prilogu e- mail obaveštenja o usvojenoj reklamaciji.
 3. Ukoliko se potrošač opredelio za raskid ugovora, potrošaču se vraća novac koji je platio za reklamirani proizvod nakon što potrošač dostavi popunjena i potpisana dokumenta za povraćaj robe, koja mu se dostavljaju u prilogu e-mail obaveštenja o usvojenoj reklamaciji. Potrošač može da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora i povraćaj novca u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu. Kada je online prodavac utvrdio da je proizvod od kojeg je kupac odustao: čist, nekorišćen, neoštećen, u originalnom neoštećenom pakovanju sa odgovarajućim fiskalnim računom i odgovarajućom i ispravno popunjenom izjavom o odustanku Ugovora zaključenog na daljinu, online prodavac pristupa povraćaju sredstava. Putem mail-a online prodavac obaveštava kupca, koji je robu platio gotovinom prilikom pouzeća, da pristupa povraćaju sredstava i pored podataka koje online prodavac ima na osnovu narudžbine od njega traži da mu dostavi i tekući račun na koji će online prodavac izvršiti povraćaj sredstava. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, www.profiswimshop.com je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
  Isključena je mogućnost povraćaja sredstava u gotovini putem kurirske službe.

Ukoliko je na osnovu izveštaja o ispitivanju i/ili kontrolisanju doneta odluka da je reklamacija neosnovana, postupak je sledeći:

Potrošaču se, putem preporučene pošiljke, uz reklamiranu robu dostavlja pisano obaveštenje da je postupak po podnetoj reklamaciji okončan, da reklamacija nije uvažena uz navođenje razloga za to, kao i kopija izveštaja o ispitivanju i/ili kontrolisanju na osnovu koga je doneta odluka da je reklamacija neosnovana.
Smatraće se da je potrošač uredno obavešten o podnetoj reklamaciji u skladu sa čl. 56 st. 7. Zakona o zaštiti potrošača i to momentom pokušaja uručenja preporučene pošiljke, ukoliko se pošiljka ne može uručiti usled činjenice da potrošač ne živi na adresi koju je naveo u potvrdi o prijemu reklamacije (nepoznat na adresi) ili usled činjenice da odbija prijem pošiljke.

VIII EVIDENCIJA O PRIMLJENIM REKLAMACIJAMA

Član 11.

Health & Sport Preduzetnik Dejan Kostić. evidenciju o primljenim reklamacijama vodi na nivou internet prodavnice u elektronskom obliku ili u obliku ukoričene knjige.

IX OVLAŠĆENJA I ODGOVORNOST

Član 12.

Za dosledno sprovođenje ovog Pravilnika odgovoran je preduzetnik ili zaposleno lice koje imenuje preduzetnik.

Član 13.

Postupanje suprotno odredbama ovog Pravilnika predstavlja težu povredu radne obaveze u smislu propisa kojima se uređuju radni odnosi.

 X ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu momentom njegovog potpisivanja od strane preduzetnika, a primenjivaće se na sve reklamacije potrošača koji su robu kupili putem web shop-a počev od 01.06.2023. godine.

U Subotici, 01.06.2023. godine.

Health & Sport Preduzetnik Dejan Kostić

0
preloader